QQ在线咨询在线咨询帮做网络积累了丰富的项目经验,聚集了一批资深专业人才,售后服务一流,内业好评不断,是一家专业的网站建设服务商。微信:专业的网站建设服务商。微信:网站建设地图 | 城市分站

帝国CMS批量提取新闻正文内容的第一张图片作为标题缩略图的SQL语句

时间:2021-02-04 22:30:08作者:网站建设工程师来源:帮做网络浏览量:0

导  读:执行以下脚本的时候请 先备份数据库!文本存放的新闻正文字段不可用! 新闻正文字段...

执行以下脚本的时候请 先备份数据库!文本存放的新闻正文字段不可用!

新闻正文字段作为主表的情况用以下语句:

update  phome_ecms_news  set  titlepic  =concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(newstext,  'src=',  -1),'.gif',1),'"',''),'.gif')  where  newstext  like  '%.gif%'  and  titlepic='';

update  phome_ecms_news  set  titlepic  =concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(newstext,  'src=',  -1),'.jpg',1),'"',''),'.gif')  where  newstext  like  '%.jpg%'  and  titlepic='';

update  phome_ecms_news  set  titlepic  =concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(newstext,  'src=',  -1),'.png',1),'"',''),'.png')  where  newstext  like  '%.png%'  and  titlepic='';

新闻正文字段作为副表的情况用以下语句:

update [!db.pre!]ecms_news_data_1 a, [!db.pre!]ecms_news b set b.titlepic=concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(a.newstext,  'src=',  -1),'.gif',1),'"',''),'.gif')  where  a.newstext  like  '%.gif%'  and  b.titlepic='' and a.id=b.id;

update [!db.pre!]ecms_news_data_1 a, [!db.pre!]ecms_news b set b.titlepic=concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(a.newstext,  'src=',  -1),'.jpg',1),'"',''),'.jpg')  where  a.newstext  like  '%.jpg%'  and  b.titlepic='' and a.id=b.id;

update [!db.pre!]ecms_news_data_1 a, [!db.pre!]ecms_news b set b.titlepic=concat(replace(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(a.newstext,  'src=',  -1),'.png',1),'"',''),'.png')  where  a.newstext  like  '%.png%'  and  b.titlepic='' and a.id=b.id;


转载请注明出处:网站首页> 知识学堂 > 帝国CMS仿站 > 帝国CMS批量提取新闻正文内容的第一张图片作为标题缩略图的SQL语句


继续阅读相关文章